מאמרי תנ"ך

 

 

 ארון הברית וארון הא-להים בספרי שופטים ושמואל - ארון אחד או שני ארונות?

 

ארון ארצות הברית - אחד! או שניים ומיותר? איזה ארון יצא למלחמה? 

 

על לימוד תנ"ך בישיבות

"מה אהבתי תורתך - כל היום היא שיחי" (תהילים קי"ט צז);

 

זכור ושמור

 

טבע והיסטוריה נפגשים

בשבת ובלוח החגים

 

נס קיבוץ גלויות

כוחה של יהדות ישראלית  

 

אנשי הכנסת הגדולה >>>

 

 

דברי הצומות - על מה מתנים?  >>>

 

 שירת האזינו 

 

מא בק הזהות של משה

 

ברכת משה

 

  

הגן בעדן - חטא אדם הראשון

 

 

בא על עית

 

  

לא יורה שם חץ

 

 

"זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"

 

 טעמי השבת בעשרת הדיברות בספר שמות ובספר דברים

 

חדש -------- פרקים מהספר זכור ושמור

 

ללמדנים - למעמיקים - ולחוקרים

           בהבנת המחלוקות הקשות ביותר של ימי בית שני. 

 

מחלוקות הלוח  

 

מחלוקות השבת, המועדים והטהרה

 

לוח השנה והחגים בקהילות 'ביתא ישראל'

 

פורים - נס ההצלה של הגלות  

 

ברכת משה לישראל ולשבטים

 

יום יסוד היכל ה '- הקצר

 

 

עשרת הדיברות - שנים עשר הלאווין

 

 חג השבועות - חג חקלאי עם כפל משמעות

בתודעתנו נתפס חג השבועות כביטוי נוסף לכפל המשמעות של הרגלים, בהיותו חג הקציר או יום הביכורים החקלאי מצד אחד, ו"זמן מתן תורתנו" ההיסטורי מצד שני. ואולם, לכאורה כפילות זו אין לה זכר בתורה. כל הופעותיו המפורשות של החג בתורה מתארות חג קציר-שבועות-ביכורים, חג חקלאי ארץ ישראלי, ואילו "זמן מתן תורתנו" איננו נזכר בפירוש בשום מקום בתורה אלא בעולמם של חז"ל בלבד.

 

 

ארבע גאולות ותהליך הגאולה

 

 ארבע מצוות עשה נצטווינו בליל הסדר  על-ידי אמירה בפה, שתים או שלוש מן התורה ואחת או שתיים מדברי חכמים

 

הגאולה – לא בדור אחד, ולא במהלך אחד

 

פרשת האזינו – "כתבו לכם את השירה הזאת"  

 

חג הסוכות-אסיף וכפל המשמעות של הרגלים

 

המשמעות המחודשת של הרגלים בתורה היא הקשורה בנס , ביציאת מצרים, בהיסטוריה המיוחדת של האומה הישראלית אשר הורתה ב"כור הברזל" של מצרים, ולידתה ביציאת מצרים. המשמעות הטבעית של הרגלים בתורה היא הקשורה בטבע של ארץ ישראל, בחקלאות שלה, באביב – בקציר – באסיף, בקרבנות הביכורים שהובאו לה' מתבואת הארץ, אל הקודש

 

נחלת בנימין – נחלת שכינה

 בנימין, הצעיר בין בני יעקב, הוא יוצא-דופן ביניהם, הוא היחיד שנולד ליעקב אחרי שנקרא שמו ישראל, היחיד שלא היה משועבד ללבן ולא השתחווה לעשו, היחיד שנולד בארץ-ישראל – וכנראה לענ"ד, בנחלתו[2] והוא המשלים את שנים עשר בני ישראל, היוצרים יחד את עם ישראל.

 

משא אגג – חטא שאול בעמלק

 

נושא קשה זה ניצב מזה דורות במרכזם של פולמוסים בתחום הפרשנות, בתחום ההלכה, בתחום המחשבה, בתחום ההיסטוריה של עם ישראל ואף בתחומי הספרות והשירה. שאלות שבהבנת הפרקים נדחקות מפני שאלות של הזדהות נפשית ורעיונית עד כדי מריבה קשה שגרעינה הוא: בשיקול כולל ואחרון, האם להזדהות עם שאול או עם דוד כמלך ראוי לישראל?!

 

מפני מה לא שלח יוסף שליח אל אביו?

 

קושיה עצומה הקשה רבנו משה בן נחמן, ומאז היא מהדהדת בכל מקום שבו קוראים ולומדים בספר בראשית: מדוע לא שלח יוסף שליח לאביו, להודיע שהוא חי, ומושל במצרים?

 

ידי עשו – קול יעקב

 

 

הקֹל קול יעקב והידים ידי עשו כ"ז, כב

מה מצא יצחק באהבת הציד, עד שהעדיף את עשו, ומניין למדו חז"ל שעשו היה שופך דמים בלתי מרוסן (ראה: רש"י, כ"ה, כט)? מדוע לא חזר בו יצחק כאשר גילה כי "בא אחיך במרמה ויקח ברכתך" (כ"ז, לה)?

 

פרשיות יצחק

 

 

 יצחק היה החקלאי היחיד בין האבות, זורע בארץ גרר וחופר בארות; היחיד שנולד בארץ ולא יצא ממנה; נס הולדתו ונס הצלתו ממזבח העקדה מתבטאים בשם 'יצחק', שפירושו 'ישמח', שמחת פליאה והשתוממות.הולדת יצחק – הבשורה והשם

 

'הארץ' ו'ארץ כנען' בתורה

 

גבול הכנעני וארץ כנען

 

39 אבות מלאכות בשבת – מנין ?

גילוי חדש על מקור המספר 39 כמסגרת קבועה למלאכות האסורות בשבת.
הרב יואל בן נון משחזר את המדרש המקורי.

 

 

דרך ארץ פלשתים ויציאת מצרים

היתכן שמה שא-והים רצה הוא למנוע מן העם את המלחמה, על כל ים, מפני החשש שמא יתחרטו על הכול וישובו למצרים בגופם. ואם כן, הרי דומה הדבר למי שברח מפני הארי ופגעו הדוב, שהרי מה פגשו בני ישראל על ים-סוף …

 

 

נבואת התפילה לאברהם

הנבואה נתפסת בדרך כלל כך שה' מנבא את הנביא, והנביא מקבל נבואה מאת ה'.
אבל אברהם הוא גם נביא 'מתפלל' – מה פירושה של 'נבואת תפילה' ?

 

א. רוח ה' – רוח גבורה

בדרך כלל, הנבואה …

 

 

פרשיות יצחק: חופר בארות – עולה תמימה

יצחק פירושו ישמח, שמחה גדולה, עד כדי פליאה והשתוממות, ואף עד כדי תמיהה. השם הזה נבחר במיוחד כדי לבטא את שמחת הנס המופלא, כמעט בל ייאמן, שבעצם הולדתו של יצחק לשרה.…

 

 

יוסף ואביו – הטעות הכפולה

 

 

 

חנוכה ויום ייסוד היכל ה'

 בקשת טיטוס, הסוסים הם האימפריה הרומית, והמנורה המובלת לרומא, היא החורבן; 
בימינו, המנורה חזרה לירושלים, והסוסים למלכות ה', כנבואת זכריה.

קישור למאמר

 

 

 

הבמה מתל דן

  במה ישראלית, בנויה גזית, בתל דן