מאמרי לוח השנה

 

 

 

 מדוע אין חג אביב בתורה?

"וּפָנָ בַבֹּקֶר והָלַכתָּ לאֹהָלֶיךָ" (דברים ט"ז ז) האם היה אי פעם 'חג אביב' [1] בזמן הנפת עומר השעורים, או "מֵהָחֵל חֶרמֵש בַּקָמה"? אנו מוצאים בתורה את חג הקציר (= הביכורים), ואת (שמות כ"ג טז; ל"ד כב), אבל אין 'חג ...

 

פסח וחג המצות - שני חגים ולא אחדפסח וחג המצות בתורה הם שני חגים מחוברים, ולא חג אחד שמתחיל בקרבן פסח. הכפילות הזאת איננה קשורה ללוח הכפול, כי גם הפסח וגם חג המצות קשורים לנס ההיסטורי של יציאת מצרים, ולשניהם נקבע תאריך בלוח הח שנים הירחי. אולם הפסח ...

חידות לפסח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

02

 

חידות לפסח עם פתרונות

מתנות אפיקומן ראוי לתת לא על 'גניבה' אלא על פתרון כתב חידה מחידות הפסח, בשמחת החג!

 11

12

13

14

15

16

17

 

 

דרך ארץ פלשתים ויציאת מצרים 

היתכן שמה שא-והים רצה הוא נפרד מן העם את המלחמה, על כל ים, מפני החשש שמא יתחרטו על הכל וישובו מצרים בגופם. ואם כן, הרי דומה הדבר למי שברח מפני הארי ופגעו הדוב, שהרי מה פגשו בני ישראל על ים-סוף ...

 

פסח לוט ופסח מצרים 

ומדוע לא נאמר, שלוט אפה מצות מפני הצורך להאכיל את האורחים הפכו הרבה ביותר? איזו משמעות יש לפסח לפני בני ישראל, ולפני יציאת מצרים _ האם פירוש כזה איננו פוגע בייחודיות של פסח, כמציין את נס יציאת מצרים של עם ישראל? ...

 

מהלכות פסח - התורה והחיים בדיקת חמץ  

קצת יושר ומבט בעיניים פקוחות אל ההלכות, ועם זה גם אל פני המציאות נחוצים מאוד בהלכות הפסח. דוגמא ראשונה היא בדיקת חמץ "לאור הנר", שהרי "אור הנר יפה לבדיקה", כמו שאמרו חז"ל (פסחים ח 'ע"א). עוד ...

 

ארבע גאולות ותהליך הגאולה

ארבע מצוות עשה נצטווינו בליל הסדר על-ידי אמירה בפה, שתים או שלוש מן התורה ואחת או שתיים מדברי חכמים, ואלו הן - לפי הסדר: א. קידוש היום - בדברים ועל היין, לרוב הדעות איננו מן התורה ביום טוב [1], גם ...

 

הגאולה - לא בדור אחד, ולא בזמן אחד

 א. ארבע לשונות של גאולה חז"ל לימדו אותנו כי יש בתורה ארבעה לשונות של גאולה, עוד לפני (הלשון החמישית): "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אוֹתה לאברהם, ליצחק וליעקב, וננתתי אותה לכם מורשה, אני ...

 

צפירת זיכרון 

 

הודיה לימי תקומת ישראל

עיקר העיקרים הוא להודות לה' על כל הטוב, ועל הניסים הגדולים שמלווים את תקומת ישראל כבר יותר מ-180 שנה (מאז שנת הת"ר; 1840 למניינם) – 

 

מזמור שיר עצמאותנו מזמור ק"ז בתהילים,

הפותח את החלק החמישי של הספר לפי חלוקת המסורה, נאמר ע"י עדות המזרח בפסח, ותוקן ע"י הרבנות הראשית בראשותם של הרב הרצוג והרב עוזיאל להיאמר בפתיחת תפילות ליל יום העצמאות. אנו נטען כי הרבנות הראשית עם קום ...

 

בני עקיבא מקראה ליום העצמאות

 

חג השבועות - חג חקלאי עם כפל משמעות

בתודעתנו נתפס חג השבועות כביטוי נוסף לכפל המשמעות של הרגלים, בהיותו חג הקציר או יום הביכורים החקלאי מצד אחד, ו"זמן מתן תורתנו "ההיסטורי מצד שני. ואולם, לכאורה כפילות זו אין לה זכר בתורה. כל הופעותיו המפורשות של החג בתורה מתארות חג קציר-שבועות-ביכורים, חג חקלאי ארץ ישראלי, ואילו "זמן מתן תורתנו" איננו נזכר בפירוש בשום מקום בתורה אלא בעולמם של חז"ל בלבד.

 

 

עשרת הדיברות - שנים עשר הלאווין

לכאורה, הכל יודעים 'עשרת הדיברות'. אמנם חלוקים מהו הדיבֵר הראשון ועד היכן הוא, [1] אולם התבנית המספרית של "עשרת הדברים" (= 'עשרת הדיברות') הלוא מפורשת בתורה, שלוש פעמים: "... ויכתֹב על הלֻחֹת את דברי הברית עשרת הדברים" (שמות ל"ד , כח, ...

 

דברי הצומות - על מה מתנים?

 

בקשת טיטוס, הסוסים הם האימפריה הרומית, והמנורה המובלת לרומא, היא החורבן; 

בימינו, המנורה חזרה לירושלים, והסוסים למלכות ה ', כנבואת זכריה.

 

 

 

ראש השנה או ראשית השנה?

. ה'שנה 'בתורה חז"ל קוראים לאחד בתשרי - ראש השנה. ברם, כינוי זה לא נזכר בתורה, ולא עוד, אלא שפסוקים אחדים בתורה סותרים בבירור את האפשרות להתייחס ליום זה כאל תחילת השנה. בכמה פסוקים בתורה נאמר ...

 

היום השמיני ויום הכיפורים

מעשה שבעת ימי המילואים, פרשת היום השמיני שלא מסחריהם ופרשת העבודה בקודש-הקושים (ויקרא, ט"ז) - קו מקשר אחד עובר בכולן.של המאמר PDF לקובץ היום השמיני (המתואר בויקרא, ט '), יום היגלה שכינה לעדת בני ישראל במשכן שבמחנה , הוא ודאי המשכו של ...

 

חג הסוכות-אסיף וכפל המשמעות של הרגלים


המשמעות המחודשת של הרגלים בתורה היא התחילה בנס, ביציאת מצרים, בהיסטוריה המיוחדת של האומה הישראלית אשר הורתה ב"כור הברזל "של מצרים, ולידתה ביציאת מצרים. המשמעות הטבעית של הרגלים בתורה היא התחילה בטבע של ארץ ישראל, בחקלאות שלה, באביב - ... 

 

חג האסיף וחג הסוכות - מקוצר

 שני חגים באותם הימים – לולב וערבה הם המצווה של חג האסיף! 

 

שמחת האסיף או דין על המים? 

 

 

קוהלת

 

עלילת קהלת

 

מדרש קוהלת 

 

פשט - "וזאת הברכה ..." 

א '. מבנה השיר לכלל ישראל (על שני חלקיו) - ופירושו - הופעת ה ', בחירת ישראל, תורה, מלכות>> כיבוש הארץ, ביטחון ושפע, באמצעות ה'. ה 'מִסיני בָּא וזרח מִשֵׂעיר לָמוֹ הופיע מהר פארן ...

 

פרשת וזאת הברכה - ברכת משה לישראל ולשבטים

בית המדרש הווירטואלי (VBM) ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון

"פרקי האבות" - שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב יואל בן-נון

 

 

יום ייסוד היכל ה 'על-פי נבואות חגי וזכריה

"באורך נראה אור" לזכר סגן דני כהן הי"דשני נביאים ידועים לנו - חגי וזכריה - עלו עם זרובבל ויהושע בן יהוצדק בשיבת ציון הגדולה שבעקבות הצהרת כורש, הקימו מחדש את ירושלים ויהודה, בנו את האוכל, ולבסוף גם ...

 

יום יסוד היכל ה '- הקצר

שמונת ימי החנוכה מציבים לפנינו שורה ארוכה של שאלות קשות המצטרפות לכלל חידה מסועפת. מאמר זה בא להציע פתרון מקיף לחידה מסועפת זו.

המשנה (ביכורים פ"א מ"ו) תולה את סוף הבאת הביכורים בחנוכה. איך אפשר לתלות מצוה של ...

חנוכה ויום ייסוד היכל ה 'בקשת טיטוס, הסוסים הם האימפריה הרומית, והמנורה המובלת לרומא, היא החורבן;

 

 אחד בשבט או ט״ו בשבט?

מהן ההשלכות המעשיות של מחלוקת בית שמאי ובית הלל,  לגבי התאריך של ראש השנה לאילן אולם לפני כן יש לדון בשאלה אם יש כאן מחלוקת רעיונית‑עקרונית (מעבר להבדלים המעשיים) — האם ישנו הבדל מהותי בין קביעת ראש השנה לאילן באחד בשבט ובין קביעתו בחמישה עשר בשבט?

 

פורים - נס ההצלה של הגלות 

שושן מול ירושלים וקביעת ימי הפורים

מגילת אסתר מתעלמת באופן בולט מארץ ישראל ומירושלים. ארץ ישראל אינה מוזכרת במגילה כלל, וירושלים מוזכרת בה רק כמקום שהיה בעבר: "אֲשֶׁר הָגְלָה מִירוּשָׁלַיִם עִם הַגֹלָה אֲשֶׁר הָגְלְתָה עִם יְכָנְיָה מֶלֶךְ יְהוּד א. אין התייחסות לירושלים בהווה, ובוודאי לא למקדש הקיים בה

 

 

מגילת ההפך 

 

הכללתה של מגילת אסתר בין כ"ד ספרי התנ"ך מעוררת, במבט ראשון, תמיהות. [1] המגילה כמות שהיא, נראית כספר חילוני, שכל כולו ההפך ממגמתם של כל סיפורי המקרא. המגילה מתעלמת באופן מוחלט מכל דבר שבקדושה. במקומות מסוימים ההתאמות בולטת עד כדי ...

 

חילופי האיגרות בסוף המגילה - עמ' 16