מאמרי לוח השנה

 

 

 

 מדוע אין חג אביב בתורה?

"וּפָניתָ בַבֹּקֶר והָלַכתָּ לאֹהָלֶיךָ" (דברים ט"ז  ז)האם היה אי פעם 'חג אביב'[1] בעת הנפת עומר השעורים, או "מֵהָחֵל חֶרמֵש בַּקָמה"?אנו מוצאים בתורה את חג הקציר (=הביכורים), ואת חג האסיף (שמות כ"ג טז; ל"ד כב), אבל אין 'חג …

 

פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחדפסח וחג המצות בתורה הם שני חגים מחוברים, ולא חג אחד שמתחיל בקרבן פסח. הכפילות הזאת איננה קשורה ללוח הכפול, כי גם הפסח וגם חג המצות קשורים לנס ההיסטורי של יציאת מצרים, ולשניהם נקבע תאריך בלוח החודשים הירחי. אולם הפסח …

חידות לפסח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

02

 

חידות לפסח עם פתרונות

מתנות אפיקומן ראוי לתת לא על 'גניבה' אלא על פתרון כתב חידה מחידות הפסח, בשמחת החג!

 11

12

13

14

15

16

17

 

 

דרך ארץ פלשתים ויציאת מצרים 

היתכן שמה שא-והים רצה הוא למנוע מן העם את המלחמה, על כל ים, מפני החשש שמא יתחרטו על הכול וישובו למצרים בגופם. ואם כן, הרי דומה הדבר למי שברח מפני הארי ופגעו הדוב, שהרי מה פגשו בני ישראל על ים-סוף …

 

פסח לוט ופסח מצרים 

ומדוע לא נאמר, שלוט אפה מצות מפני הצורך להאכיל את האורחים במהירות הרבה ביותר? איזו משמעות יש לפסח לפני בני ישראל,ולפני יציאת מצרים _ האם פירוש כזה איננו פוגע בייחודיות של פסח, כמציין את נס יציאת מצרים של עם ישראל?…

 

מהלכות פסח – התורה והחיים בדיקת חמץ  

קצת יושר ומבט בעיניים פקוחות אל ההלכות, ועם זה גם אל פני המציאות נחוצים מאוד  בהלכות הפסח. דוגמא ראשונה היא בדיקת חמץ "לאור הנר", שהרי "אור הנר יפה לבדיקה", כפי שאמרו חז"ל (פסחים ח' ע"א). עוד …

 

ארבע גאולות ותהליך הגאולה

ארבע מצוות עשה נצטווינו בליל הסדר  על-ידי אמירה בפה, שתים או שלוש מן התורה ואחת או שתיים מדברי חכמים, ואלו הן – לפי הסדר:א.       קידוש היום – בדברים ועל היין, לרוב הדעות איננו מן התורה ביום טוב[1], גם …

 

הגאולה – לא בדור אחד, ולא במהלך אחד

 א. ארבע לשונות של גאולה חז"ל לימדו אותנו כי יש בתורה ארבעה לשונות של גאולה, עוד לפני (הלשון החמישית):  "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אוֹתה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני …

 

מזמור שיר עצמאותנו מזמור ק"ז בתהילים,

הפותח את החלק החמישי של הספר לפי חלוקת המסורה, נאמר ע"י עדות המזרח בפסח,ותוקן ע"י הרבנות הראשית בראשותם של הרב הרצוג והרב עוזיאל להיאמר בפתיחת תפילות ליל יוםהעצמאות. אנו נטען כי הרבנות הראשית עם קום …

 

בני עקיבא מקראה ליום העצמאות

 

חג השבועות — חג חקלאי עם כפל משמעות

בתודעתנו נתפס חג השבועות כביטוי נוסף לכפל המשמעות של הרגלים, בהיותו חג הקציר או יום הביכורים החקלאי מצד אחד, ו"זמן מתן תורתנו" ההיסטורי מצד שני. ואולם, לכאורה כפילות זו אין לה זכר בתורה. כל הופעותיו המפורשות של החג בתורה מתארות חג קציר-שבועות-ביכורים, חג חקלאי ארץ ישראלי, ואילו "זמן מתן תורתנו" איננו נזכר בפירוש בשום מקום בתורה אלא בעולמם של חז"ל בלבד.

 

 

עשרת הדיברות – שנים עשר הלאווין

לכאורה, הכול יודעים 'עשרת הדיברות'. אמנם חלוקים מהו הדיבֵּר הראשון ועד היכן הוא,[1] אולם התבנית המספרית של "עשרת הדברים" (= 'עשרת הדיברות') הלוא מפורשת בתורה, שלוש פעמים: "…ויכתֹב על הלֻחֹת את דברי הברית עשרת הדברים" (שמות ל"ד, כח, …

 

דברי הצומות – על מה מתענים?

 

בקשת טיטוס, הסוסים הם האימפריה הרומית, והמנורה המובלת לרומא, היא החורבן; 

בימינו, המנורה חזרה לירושלים, והסוסים למלכות ה', כנבואת זכריה.

 

 

 

ראש השנה או ראשית השנה?

. ה'שנה' בתורה חז"ל קוראים לאחד בתשרי – ראש השנה. ברם, כינוי זה אינו נזכר בתורה, ולא עוד, אלא שפסוקים אחדים בתורה סותרים בבירור את האפשרות להתייחס ליום זה כאל תחילת השנה. בכמה פסוקים בתורה נאמר …

 

היום השמיני ויום הכיפורים

מעשה שבעת ימי המילואים, פרשת היום השמיני שלאחריהם ופרשת העבודה בקודש-הקודשים (ויקרא, ט"ז) – קו מקשר אחד עובר בכולן.של המאמר PDF לקובץ היום השמיני (המתואר בויקרא, ט'), יום היגלות שכינה לעדת בני ישראל במשכן שבמחנה, הוא ודאי המשכו של …

 

חג הסוכות-אסיף וכפל המשמעות של הרגלים


המשמעות המחודשת של הרגלים בתורה היא הקשורה בנס , ביציאת מצרים, בהיסטוריה המיוחדת של האומה הישראלית אשר הורתה ב"כור הברזל" של מצרים, ולידתה ביציאת מצרים. המשמעות הטבעית של הרגלים בתורה היא הקשורה בטבע של ארץ ישראל, בחקלאות שלה, באביב – … 

 

קוהלת

 

עלילת קוהלת 

 

פשט – "וזאת הברכה…" 

א'. מבנה השיר לכלל ישראל (על שני חלקיו) – ופירושו – הופעת ה', בחירת ישראל, תורה, מלכות >             > כיבוש הארץ, ביטחון ושפע, בעזרת ה'. ה'  מִסיני בָּא             וזרח מִשֵׂעיר  לָמוֹ             הופיע  מהר פארן…

 

פרשת וזאת הברכה – ברכת משה לישראל ולשבטים

בית המדרש הווירטואלי (V.B.M) ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון

"פרקי האבות" - שיעורים בפרשת השבוע מאת הרב יואל בן-נון

 

 

יום ייסוד היכל ה' על-פי נבואות חגי וזכריה

"באורך נראה אור" לזכר סגן דני כהן הי"דשני נביאים ידועים לנו – חגי וזכריה – עלו עם זרובבל ויהושע בן יהוצדק בשיבת ציון הגדולה שבעקבות הצהרת כורש, הקימו מחדש את ירושלים ויהודה, בנו את המזבח, ולבסוף גם …

 

יום יסוד היכל ה' – הקצר

שמונת ימי החנוכה מציבים לפנינו שורה ארוכה של שאלות קשות המצטרפות לכלל חידה מסועפת. מאמר זה בא להציע פתרון מקיף לחידה מסועפת זו.

המשנה (ביכורים פ"א מ"ו) תולה את סוף הבאת הביכורים בחנוכה. איך אפשר לתלות מצוה של …

חנוכה ויום ייסוד היכל ה'  בקשת טיטוס, הסוסים הם האימפריה הרומית, והמנורה המובלת לרומא, היא החורבן;  

 

פורים — נס ההצלה של הגלות 

שושן מול ירושלים וקביעת ימי הפורים

מגילת אסתר מתעלמת באופן בולט מארץ ישראל ומירושלים. ארץ ישראל אינה מוזכרת במגילה כלל, וירושלים מוזכרת בה רק כמקום שהיה בעבר: "אֲשֶׁר הָגְלָה מִירוּשָׁלַיִם עִם הַגֹּלָה אֲשֶׁר הָגְלְתָה עִם יְכָנְיָה מֶלֶךְ יְהוּדָה אֲשֶׁר הֶגְלָה נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל" (ב', ו). אין התייחסות לירושלים בהווה, ובוודאי לא למקדש הקיים בה

 

 

מגילת ההפך 

הכללתה של מגילת אסתר בין כ"ד ספרי התנ"ך מעוררת, במבט ראשון, תמיהות.[1]  המגילה כמות שהיא, נראית כספר חילוני, שכל כולו ההפך ממגמתם של כל סיפורי המקרא. המגילה מתעלמת באופן מוחלט מכל דבר שבקדושה. במקומות מסוימים ההתעלמות בולטת עד כדי …