בספר ארץ המוריה – פרקי מקרא ולשון, מתפרשים מחדש מאות פסוקים וביטויים בתנ"ך בגישה פרשנית-תורנית על בסיס לשוני-מדעי מוצק.

הנטייה המקובלת לגלות סתירות וניגודים בין המדע והתורה ובין הלשון לבין המסורת נעלמת בספר זה, והנאמנות לנוסח המסורה מקבלת את חיזוקיה ממדע הלשון. המחבר מערער הנחות יסוד של ביקורת המקרא, דווקא מתוך בחינה מדעית של לשון המקרא.

המחבר ד"ר יחיאל בן-נון ז"ל היה איש חינוך יוצא דופן, תלמיד חכם מקורי ובלשן גדול. חידושיו הגדולים בתחומי מקרא ולשון פורסמו בבמות שונות, ונערכו מחדש בספר זה, יחד עם שמונה מאמרים חדשים, שנערכו מתוך העיזבון. העריכה נעשתה על-ידי הרב יואל בן-נון, בנו של המחבר ז"ל.